1. De lesovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is één maand en gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzegging, mondeling of schriftelijk, is ontvangen.
  2. Vakantie en feestdagen worden geregeld overeenkomstig met die van het basisonderwijs in de regio.
  3. Elk jaar worden de lestarieven aangepast aan de dan geldende norm. Als in termijnen wordt betaald, dient het lesgeld vooraf voor elke tiende van de maand, per bank, te worden voldaan.
  4. Als de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les om wat voor reden dan ook, is niettemin lesgeld verschuldigd. In eerste instantie probeer ik dan samen met jou een ander moment te vinden om de les in te halen. Lukt dat niet, dan vervalt de les. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de aaneengesloten verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Na vier gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.
  5. Bij verzuim van de docente wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt de les op een ander moment ingehaald of wordt een vervanger geregeld. Als beide niet mogelijk is, wordt er in overleg naar een andere oplossing gezocht.
  6. Lessen worden gegeven volgens de richtlijnen Algemeen Raampleerplan Muziek http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/raamleerplanalgemeen.pdf